Eurowet maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken op de website. Sommige cookies worden altijd geplaatst om de website goed te laten werken. Ook plaatsen wij altijd een cookie om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Daarnaast staan er buttons op onze website, zodat u artikelen kunt delen via social media. Deze cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten onze website. Door op akkoord te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wilt u meer weten over cookies of het aanpassen van uw cookie-instellingen, lees dan het Eurowet cookiebeleid. 

Jargon

Zoeken in jargon
Begint met Bevat Exacte term
Term Definitie
ACP-landen

African, Carribean and Pacific Group of States. Tot de ACP horen 79 landen uit Afrika (48), het Caribisch gebied (16) en de Stille Oceaan (15) waarmee de EU afspraken maakt over handel en ontwikkelingshulp. Bekende akkoorden zijn die van Lome (1975) en Cotonou (2000). Op basis van de Cotonou-overeenkomst sluit de EU Economische Partnerschapsovereenkomsten met deze landen.

acrylamide
Begin 2002 is uit Zweeds onderzoek is gebleken dat tijdens het bakken en frituren van met name voedingsmiddelen die rijk zijn aan koolhydraat, acrylamide wordt gevormd. In proefdieren is gebleken dat deze stof, die gebruikt wordt bij de fabricage van plastics, kankerverwekkend is en mogelijk carcinogeen voor de mens en neurologische afwijkingen kan veroorzaken.
Acrylamide kan vooral ontstaan bij het bereiden van levensmiddelen met zeer hoge temperaturen zoals bij het bakken en frituren.
ADH
Dagelijks aanbevolen hoeveelheid.
ADI
Aanvaardbare dagelijkse inname (ADI): De geraamde hoeveelheid van een stof in een levensmiddel, uitgedrukt in verhouding tot het lichaamsgewicht, die levenslang elke dag mag worden ingenomen zonder merkbaar risico voor de consumenten, zulks op basis van de op het tijdstip van de evaluatie bekende gegevens, rekening houdend met gevoelige bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld kinderen en foetussen).
Zie Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vast­stelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong.
AEO (douane)
Authorized Economic Operator -Elektronisch systeem voor de voor de uitwisseling en opslag van informatie in het kader van aanvragen voor een vergunning als geautoriseerd marktdeelnemer. Zie Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie.
AGID-test (veterinair)
Agargelimmunodiffusie (AGID)-test overeenkomstig deel 6 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 206/2010 van de Commissie van 12 maart 2010 tot vaststelling van lijsten van derde landen en gebieden, of delen daarvan, waaruit bepaalde dieren en vers vlees in de Europese Unie mogen worden binnengebracht, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering.
APS
Het Algemeen Preferentieel Stelsel (APS – Engels GSP) is in 1971 ingevoerd ter ondersteuning van de economieën van ontwikkelingslanden. Onder deze regeling kunnen een groot aantal producten van herkomst uit meer dan 130 ontwikkelingslanden, tegen verlaagde invoerrechten in de EU worden ingevoerd. Zie Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad.
ARfD
De ARfD (actuele referentiedosis) is de geraamde hoeveelheid van een stof in een levensmiddel, uitgedrukt in verhouding tot het lichaamsgewicht, die in korte tijd, meestal in de loop van één dag, mag worden ingenomen zonder merkbaar gezondheidsrisico voor de consument, zulks op basis van door middel van relevant onderzoek verkregen gegevens, en rekening houdend met gevoelige bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld kinderen en foetussen).
Besluit (EU)
Een rechtshandeling van de EU die verbindend is in al haar onderdelen. In beginsel van algemene strekking, tenzij het besluit uitdrukkelijk is gericht tot bepaalde adressaten (de voormalige ‘beschikking’), dan is het besluit alleen voor hen verbindend.
BGA (EU)
Beschermde geografische aanduiding. Zie o.a. Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie van 12 juni 1996 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad
BOB
Beschermde oorsprongsbenaming. Zie o.a. Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie van 12 juni 1996 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad
BOI (douane)
Bindende oorsprongsinlichting. Zie Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447  van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie.
Brix-waarde
Meetstelsel om suikergehalte most te bepalen. Zie Richtlijn 2001/112/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake voor menselijke voeding be­stemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten
BST
Bovine somatropine: In 1990 is een verbod ingesteld om BST binnen de EU op de markt te brengen. Zie Beschikking 1999/879/EG van de Raad van 17 december 1999 betreffende het op de markt brengen en het toe­dienen van boviene somatotropine (BST) en tot intrekking van Beschikking 90/218/EEG.
BTI (douane)
Bindende tariefinlichting: Een aanvraag voor een beschikking inzake bindende tariefinlichting (BTI) heeft uitsluitend betrekking op goederen die soortgelijke eigenschappen hebben en waarvan de verschillen irrelevant zijn voor hun tariefindeling. Zie Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie.

Inloggen