Algemene voorwaarden ter zake van leveringen en diensten van Eurowet

1. Algemeen

1.1. Op alle overeenkomsten terzake van abonnementen, al dan niet in combinatie met advisering, die Eurowet met derden sluit zijn, tenzij anders overeengekomen, de navolgende voorwaarden van toepassing.

1.2. Eurowet aanvaardt geen afwijkende (leverings)voorwaarden van de afnemer, opdrachtgever of abonnee tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3. De door Eurowet gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.

1.4. Een overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar, ingaande op de onder punt 2.2 bedoelde dag en wordt jaarlijks automatisch verlengd met eenzelfde periode, tenzij de opdrachtgever de overeenkomst, uiterlijk 30 dagen voor afloop van een lopende jaarlijkse periode, schriftelijk of per e-mail heeft opgezegd.

1.5. Eurowet is gerechtigd de abonnementsprijzen jaarlijks aan te passen aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS, reeks alle huishoudens.

2. Overeenkomsten terzake van abonnementen

2.1. Een abonnementsovereenkomst wordt aangegaan door de retournering van een door de aanvrager ondertekend bestelformulier aan Eurowet, danwel door het indienen van een elektronische bestelling via de website. De aanvrager geeft met deze bestelling tevens aan, akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden.

2.2. De abonnementsperiode gaat in op de werkdag volgende op de dag waarop de inlogcodes aan de abonnee zijn verstrekt.

2.3. Voor abonnementen in combinatie met een adviesmodule geldt het volgende:

2.3.1. Bij deze zgn. Professional abonnementen wordt advies verleend tegen een gereduceerd tarief. Het basisaantal uren per kalenderjaar bedraagt minimaal vier. Deze vier uren zijn standaard in het abonnement begrepen. Abonnees met meerdere modules c.q. gebruikers hebben recht op één of meer gratis uren. Die uren worden bij het basisaantal opgeteld.

2.3.2. Het basisaantal uren van elk abonnementsjaar kan gedurende 24 maanden benut worden. Niet benutte uren vervallen na die periode.

2.3.3. De abonnee is gerechtigd het basisaantal uren in de loop van een abonnementsjaar te verhogen. Voor deze uren geldt hetzelfde tarief als voor de vier basisuren. De verhoging gaat (met terugwerkende kracht) in vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de verhoging is aangevraagd en blijft van kracht tot het einde van de lopende abonnementsperiode.

2.3.4. Het verhoogde aantal basisuren blijft in volgende abonnementsperioden van kracht, tenzij de abonnee minimaal één week vóór het eind van een abonnementsperiode te kennen heeft gegeven dat het aantal basisuren in de nieuwe periode moet worden verminderd, danwel verhoogd.

3. Overeenkomsten terzake van doorlopende advisering zonder abonnement

Een overeenkomst terzake van doorlopende advisering zonder abonnement komt tot stand zodra de opdrachtgever een door Eurowet uitgebrachte offerte heeft aanvaard en akkoord is gegaan met de leveringsvoorwaarden.

4. Overeenkomsten terzake van incidentele advisering

4.1. De overeenkomst komt tot stand zodra de opdrachtgever een door Eurowet uitgebrachte offerte heeft aanvaard.

4.2. De overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer Eurowet een finaal advies heeft uitgebracht en de bijbehorende factuur door de opdrachtgever is voldaan.

5. Betaling

5.1. Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 14 dagen na factuurdatum en op de door Eurowet in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

5.2. De termijn van 14 dagen c.q. een andere overeengekomen termijn, is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de abonnee derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.

5.3. Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt Eurowet in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand welke worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 30,-- (exclusief BTW).

5.4. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.5. De wederpartij mag een schuld uit deze overeenkomst niet met enige vordering op Eurowet verrekenen.

5.6. Eurowet behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

5.7. Geleverde zaken blijven eigendom van Eurowet totdat volledige betaling, ook van de in art. 2.3 genoemde kosten, heeft plaatsgevonden.

6. Klachten

Klachten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Eurowet. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

7. Prijzen van abonnementen en andere overeenkomsten

7.1. De abonnementsprijzen worden, tenzij anders overeengekomen, jaarlijks voorafgaand aan de maand waarin het abonnement is ingegaan gefactureerd.

7.2. Abonnementen gelden tot wederopzegging tenzij anders overeengekomen. De minimumlooptijd van een abonnement bij Eurowet is één jaar. Partijen kunnen ieder schriftelijk opzeggen tegen het einde van de abonnementsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

7.3. Proefabonnementen zijn abonnementen aangegaan ter kennismaking met één of meerdere Eurowet producten voor de duur van twee maanden. Het voor het proefabonnement betaalde bedrag wordt in mindering gebracht wanneer de abonnee het proefabonnement omzet in een normaal abonnement.

7.4. Eurowet is gerechtigd de prijzen van abonnementen jaarlijks aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS, reeks alle huishoudens.

7.5. Eurowet is daarnaast gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen. Eurowet stelt de abonnee zo mogelijk tenminste een maand voor het intreden van de wijzigingen schriftelijk op de hoogte.

7.6. De abonnee kan bij prijsverhogingen in de zin van art. 7.5 het abonnement met ingang van de datum waarop de verhoging effectief wordt, schriftelijk of per e-mail opzeggen, echter alleen vóórdat de verhoging intreedt.

7.7. Eurowet kan het abonnement of andere levering schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, wanneer de abonnee in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvrage voor het faillissement van abonnee is ingediend, of indien hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

7.8. Het is de abonnee niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurowet, rechten en/of plichten die hij aan een abonnement ontleent over te dragen aan een derde. Eurowet kan haar rechtsverhouding tot de abonnee en de afzonderlijke rechten en/of verplichtingen die Eurowet aan die rechtsverhouding ontleent aan een derde overdragen. Indien zich dit voordoet kan de abonnee het abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van Eurowet voor schade - waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie in de meest ruime zin des woords zoals door Eurowet uitgegeven - die de wederpartij lijdt doordat Eurowet (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

8.2. Art. 8.1 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Eurowet of van enig persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma's en gegevensbestanden daaronder begrepen) en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de wederpartij de laatste maand heeft betaald.

8.3. Een eventuele aansprakelijkheid van Eurowet en van de personen, voor wie Eurowet verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

9. Auteursrecht

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Eurowet uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij Eurowet. Voorzover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Eurowet of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Eurowet uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Het opslaan in een geautomatiseerd intern bestand (intranet) is uitsluitend toegestaan aan houders van een licentie op basis van het IP-adres van het bedrijf.

9.2. Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

9.3. Het is de abonnee uitdrukkelijk verboden zijn persoonlijke inlogcodes aan derden te verstrekken.

10. Verjaring/verval

Alle rechtsvorderingen jegens Eurowet, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

11. Wijzigingen

11.1. Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen in een overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

11.2. Wijzigingen in de algemene voorwaarden gelden vanaf de datum dat zij op de website van Eurowet zijn opgenomen en zijn niet van toepassing op voor reeds afgesloten overeenkomsten waarop de voorgaande versie van toepassing was.

12. Partiële nietigheid

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

13. Bescherming van persoonsgegevens

De door de opdrachtgever bij de bestelling of aanvrage verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Eurowet. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verstrekking van informatie aan de abonnee en voor de verzending van facturen.

14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1. Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Eurowet worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft Eurowet de abonnee een termijn van een maand nadat Eurowet zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

14.2. Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederland recht van toepassing.

14.3. De wederpartij vrijwaart Eurowet tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Eurowet in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

____________________

Inloggen